Opłaty

Opłaty za przedszkole

  1. Wpisowe 400,00
  2. Czesne 400,00
  3. Dzienna stawka żywieniowa 18,00 /trzy posiłki dziennie śniadanie , obiad, podwieczorek/

Wpłaty należy dokonać  do szóstego dnia miesiąca za miesiąc bieżący przelewem na rachunek bankowy Niepublicznego Przedszkola im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku:

Bank Pekao SA I O/Białystok

nr 88 1240 5211 1111 0011 1737 6736

W treści przelewu należy wpisać:    imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko Rodzica/grupa.

Nieobecność dziecka w przedszkolu można zgłaszać najpóźniej do godz. 8:00 danego dnia roboczego sms-em na nr telefonu 506 210 943.  

Przy zgłaszaniu nieobecności dziecka należy podać imię i nazwisko dziecka, datę nieobecności, imię i nazwisko Rodzica / Opiekuna prawnego. Odwołania dokonuje Rodzic / Opiekun prawny.