Opis placówki

Kontakt:
ul. L. Waryńskiego 30
15-461 Białystok, Polska
tel.: (+48) 506-210-514
e-mail: przedszkolecim@szkolacim.pl

Nasz Fanpage na FB

Godziny otwarcia:
7:00 – 16.30

Niepubliczne Przedszkole im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku zostało
zarejestrowane w 2015 r. Dnia 1 września 2022r. rozpoczęło swoją działalność.
Organem prowadzącym przedszkole jest Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św.
Cyryla i Metodego. Sale dydaktyczne mieszczą się na parterze budynku Niepublicznej
Szkoły Podstawowej św. Cyryla i Metodego przy ul. Waryńskiego 30 w Białymstoku.
Szkoła to 3-kondygnacyjny budynek. posiada 18 sal dydaktycznych, blok kuchenny,
stołówkę oraz salę gimnastyczną. Trzy sale dydaktyczne, łazienka oraz gabinet na
parterze budynku zostały przeznaczone na potrzeby przedszkola.

Rekrutacja do
przedszkola trwa przez cały rok szkolny.

Niepubliczne Przedszkole im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku jest placówką, w
której przekazywana jest dzieciom wiedza o prawosławnych wartościach
religijnych.
Wychowujemy dzieci w duchu miłości do Boga i człowieka, tolerancji i
akceptacji oraz wzajemnego szacunku.
W codziennej pracy wspomagamy rozwój dziecka w sferze fizycznej, poznawczej,
emocjonalnej, społecznej i religijnej, co stanowi podstawę naszego programu
edukacyjno-wychowawczego
Naszym głównym celem jest kreowanie jednostek samodzielnych, aktywnych
artystycznie, mających inicjatywę i umiejętność radzenia sobie z różnymi problemami,

otwartych na świat, wrażliwych, empatycznych, tolerancyjnych, kreatywnych,
kierujących się ogólnoludzkimi wartościami zgodnymi z prawami religii. Dobre
przygotowanie dzieci do podjęcia dalszej nauki i uczestnictwa w życiu społecznym to
podstawowe zadania przedszkola.. Zapewniamy wszystkim dzieciom odpowiednie
warunki by rozwijać ich indywidualne potrzeby, predyspozycje oraz talenty.

Patronami Niepublicznego Przedszkola im. św. św. Cyryla i Metodego w
Białymstoku są św. Cyryl i Metody bracia Sołuńscy.

ŚW. CYRYL,

mnich, równy apostołom, nauczyciel Słowian

(Rawnoapostolnyj Kiriłł, uczitiel Słowienskij),

wspomnienie: 14/27 lutego i 11/24 maja
Pochodzenie i wykształcenie

Był rodzonym bratem św. Metodego, synem bogatego bułgarskiego wojewody,
mieszkającego w mieście Tesaloniki. Cyryl (Konstantyn) urodził się około 826 lub 828 r.
i był najmłodszym z siedmiorga rodzeństwa. Niezwykle zdolny, po otrzymaniu
wszechstronnego wykształcenia (studia w Konstantynopolu), został bibliotekarzem
przy soborze św. Sofii – Mądrości Bożej. Życie dworskie nie odpowiadało mu jednak,
dlatego też odszedł do monasteru położonego nad Bosforem. Wkrótce prawie siłą
ściągnięto go do Konstantynopola, wyświęcono na duchownego i wyznaczono na
nauczyciela filozofii w głównej stołecznej uczelni.

Misja na Morawach

Wkrótce potem los zetknął go z bratem – św. Metodym. Najpierw, w 855 r., razem
zamieszkali w monasterze na Olimpie w Bitynii, później nauczali wiary chrześcijańskiej
Chazarów. W 863 r. na prośbę książąt słowiańskich udali się na Morawy, by i tam głosić
Słowo Boże. Uczeni bracia, głównie Cyryl, ułożyli najstarsze pismo słowiańskie –
głagolicę. Później jeden z uczniów św. Metodego wprowadził do niego duże litery
alfabetu greckiego i tak powstała cyrylica. Bracia przetłumaczyli na język Słowian szereg
ksiąg liturgicznych i znaczne części Biblii, co położyło fundament pod literaturę
słowiańską. W ten sposób stali się rzeczywistymi oświecicielami Moraw, Bułgarii,
Panonii i sąsiednich krajów słowiańskich.

Podróż do Rzymu i śmierć

Z Węgier (Panonii) Cyryl i Metody udali się do Wenecji, aby uzyskać święcenia
kapłańskie dla swoich uczniów. Tamtejsze duchowieństwo przyjęło ich wrogo.
Daremnie Cyryl przekonywał, że język nie powinien stać na drodze do przyjęcia
chrześcijaństwa. W 867 r. bracia oskarżeni niemal o herezję zostali wezwani do Rzymu
do papieża Mikołaja I. Przyjął ich jednak już jego następca – Hadrian II, który odniósł się
do braci z serdecznością i polecił wyświęcić ich uczniów na kapłanów. Przeczuwając

zbliżającą się śmierć Konstanty pozostał w Rzymie, gdzie wstąpił do jednego z greckich
monasterów. Wtedy też otrzymał nowe imię zakonne – Cyryl. Wkrótce potem, 14 lutego
869 r., zmarł na rękach swego brata. W 1974 r. papież Paweł VI zwrócił jego relikwie
Cerkwi prawosławnej. Bardzo uroczyście przyjęto je w Tesalonikach i umieszczono w
nowo zbudowanej cerkwi ku czci świętych Cyryla i Metodego.
 

ŚW. METODY,

arcybiskup Moraw i Panonii, równy apostołom, nauczyciel Słowian

(Rawnoapostolnyj Miefodij, uczitiel Słowienskij),
wspomnienie: 6/19 kwietnia i 11/24 maja.
Pochodzenie i wykształcenie

Był synem bogatego bułgarskiego wojewody mieszkającego w mieście Tesaloniki i
rodzonym, starszym bratem św. Cyryla. Michał (świeckie imię Metodego) urodził się
około 820 r. (najczęściej przyjmuje się datę między 815 i 820 r.). Posiadał wybitne
uzdolnienia prawnicze. W wieku dojrzałym służył w wojsku i wkrótce został rządcą
jednej ze słowiańskich prowincji. Około 840 r., znudzony życiem publicznym, wstąpił w
Bitynii do monasteru znajdującego się na Olimpie. Tam złożył śluby zakonne i niebawem
został ihumenem wspólnoty.

Misja na Morawach

Około 855 r. w tym samym monasterze znalazł się też św. Cyryl. Drogi braci spotkały się.
Najpierw wspólnie mieszkali na Olimpie, później nauczali wiary chrześcijańskiej
Chazarów. W 863 r. na prośbę słowiańskich książąt udali się na Morawy, by i tam głosić
Słowo Boże. Uczeni bracia ułożyli najstarsze pismo słowiańskie – staro-cerkiewno-
słowiańskie, przełożyli na ten język Pismo Święte i księgi do nabożeństw, stali się
rzeczywistymi oświecicielami Moraw, Bułgarii, Panonii i sąsiednich krajów
słowiańskich.

Śmierć św. Cyryla i kontynuacja misji

Po śmierci św. Cyryla w Rzymie cały ciężar pracy misyjnej spadł na Metodego.
Mianowano go arcybiskupem Moraw i Panonii. Mimo intryg ze strony zachodnich
misjonarzy, wprowadzających na tych terenach obrządek łaciński, kontynuował swój
trud, spędzając nawet dwa lata (870-872) w więzieniu, aż do wydania w 879 r. przez
papieża zakazu odprawiania słowiańskich nabożeństw.
W 881 lub 882 r. Metody udał się do patriarchy Focjusza, by zdać mu sprawozdanie ze
swojej działalności. Został uroczyście przyjęty przez cesarza. Kiedy wracał,
przyprowadził ze soba liczne zastępy kapłanów. Złamany wiekiem i trudami zmarł 6
kwietnia 885 r. Relikwie świętego zaginęły na skutek zawieruch wojennych, głównie
wojen husyckich.  
Misjonarze św. Metodego nie tylko przywrócili na Morawach słowiańską hierarchię
cerkiewną (metropolitą został Gorazd), ale też dotarli do państwa Wiślan. Świadczy o

tym m.in. kamienna chrzcielnica z IX w. odkryta w Wiślicy. Poza tym jedno ze
słowiańskich biskupstw miało swą siedzibę w Krakowie.
Równi apostołom Cyryl i Metody należą do największych świętych. Czczeni są zarówno
przez Cerkiew prawosławną jak i Kościół rzymskokatolicki. 31 grudnia 1980 r. papież
Jan Paweł II ogłosił ich, obok w. Benedykta z Nursji, współpatronami Europy. Są
adresatami modlitw osób pobierających nauki.
Na ikonach św. Metody jest starym człowiekiem z siwą, przeważnie nieco dłuższą niż u
Cyryla, brodą. Prawą dłonią błogosławi, w lewej trzyma księgę. Ma na sobie liturgiczne
szaty biskupie, zazwyczaj przyozdobionych dużymi krzyżami. Przeważnie występuje
wraz ze św. Cyrylem, od którego różni się przede wszystkim szatami biskupimi (Cyryl ma na sobie mniszy habit). 
W sztuce zachodniej zarówno św. Cyryl jak i św. Metody przedstawiani są w
pontyfikalnym stroju jako biskupi greccy lub łacińscy. Niekiedy w dłoniach trzymają
model świątyni. Ich atrybutami są: krzyż, księga i kielich oraz rozwinięty zwój z
alfabetem staro-cerkiewno-słowiańskim. 

Na podstawie oprac. Jarosława Charkiewicza (www.bractwocim.cerkiew.pl)